RSS
A A A
SmodBIP

Statut Gminy Tarnowiec

UCHWAŁA Nr V/43/03
Rady Gminy w Tarnowcu
z dnia 24 marca 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Tarnowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Tarnowiec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/342/2002 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 25 czerwca 2002r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik do Uchwały Nr 1
do uchwały Nr V/42/03
Rady Gminy w Tarnowcu
z dnia 24 marca 2003r
STATUT GMINY W TARNOWCUOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 19.01.2021
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 6 260