RSS
A A A
SmodBIP

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

11 marzec 2021 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok,
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030,
 4. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło",
 5. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej,
 6. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2021,
 7. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
 8. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2023,
 9. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
 10. Projekt uchwały w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
 11. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnowiec,
 12. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały "w obronie prawdy, godności i wolności człowieka",
 13. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 08.03.2021
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 14 426