RSS
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Tarnowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP:
https://bip.tarnowiec.eu/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec 211
tel: 13 42 555 00

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie zamieszczone na stronie internetowej filmy posiadają napisy dla osób Głuchych.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Augustyn
e-mail: dostępnosc@ugtarnowiec.pl
telefon: 13 42 555 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Procedura skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Tarnowcu nie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 01.04.2021
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 01.04.2021
Dokument oglądany razy: 235